ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

Проект BG16RFOP002-1.005-0001 „Повишаване на иновационната дейност на ДЖЕЙ
БОКСЕРС ООД чрез разработване на нов иновативен продукт (услуга) за извличане и
обработка на информация от текст на естествен език“ се изпълнява по Оперативна програма
„Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., процедура за подбор на проекти
BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации“, Приоритетна
ос 1 „Технологично развитие и иновации“, Специфична цел 1.1. „Технологично развитие и
иновации“, управлявана от Министерство на икономиката, Главна Дирекция „Европейски
фондове за конкурентоспособност“. Проектът се съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския фонд за регионално развитие.

Кратко описание на проекта:  ДЖЕЙ БОКСЕРС ООД e компания за разработка на софтуер с
опит в областта на корпоративните решения, мобилните приложения и научните изследвания.
Наред с успешните проекти за различни клиенти, фирмата има традиции в разработване и
реализиране на иновационни проекти, научно-приложни изследвания, ориентирани към ИТ
услуги. Настоящия проект за изследване и разработване на иновативен продукт – услуга е опит
за продължаване на тази тенденция. Разработваната иновация ще е ефективно и рентабилно
решение за проучвания и анализ на мнения от социалните мрежи с проста и интуитивна
употреба. Подобен продукт, базиран на нова технология, който да е предназначен за проучване
и анализ на потребителското мнение и настроения в социалните медии, не е известен на
световния пазар с такава детайлност на предлагани функции. Проектът като цяло и в частност
предвидените за изпълнение дейности са насочени към придобиването на нови знания и умения
за разработване на нов производствен продукт. Тези знания и умения включват разработването
на концепцията, технологични описания, сметки и разчети за технологично доказване на
иновативната идея, както и конструктивни изчисления за конструктивното осъществяване на
заложените функционалности и параметри. За изпълнението на проекта се налага сформирането
на изследователски екип, който е изгладен от специалисти необходимата квалификация и опит,
включително и от Института по биофизика и биомедицинско инженерство. За извършване на
съответните изследвания и изпитвания са предвидени и използване на консултантски услуги и
придобиване на ДНА, необходими за разработването на продуктовата иновация. В резултат на
реализираните индустриалните изследвания, проектът ще доведе до разработване на иновация,
отговаряща на ниво на технологична готовност – TRL 6. Цялостния замисъл на продукта може
да се систематизира като концепция, която обединява всички съвременни възможности в ИТ
сферата,предвид което е изцяло насочен към областта на ИКТ и информатика от
Иновационната стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020 г.

Цели на проекта:  Общата цел на проекта е да се проведат необходимите изследвания за
създаване на научно-обосновано иновативно решение за проучване и анализ на
потребителското мнение и настроения в социалните медии.
Специфични цели на проекта следователно са:
1. Да се проведат необходимите индустриални изследвания, чрез които да се извърши научна
обосновка на факторите, определящи интензитета на медийно въздействие върху възприятията
на аудиторията
2. Да се определи степента на влияние на тези фактори и да се формира алгоритъм за
проследяване на потребителско поведение.

Проект BG16RFOP002-1.005-0001 „Повишаване на иновационната дейност на ДЖЕЙ БОКСЕРС ООД чрез
разработване на нов иновативен продукт (услуга) за извличане и обработка на информация от текст на
естествен език“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от

Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

3. Да се създаде технология, която позволява за извличане и обработка на информация от текст
на естествен език, осъществяваща се чрез откриване на връзки, зависимости, повтарящи се
модели, тенденции и аномалии в големи масиви от структурирани и неструктурирани данни, с
гарантирана висока степен на обективност
4. Да се създаде интеграция със съществуващи CRM системи, с цел допълване и максимизация
на събраната информация, както и импортиране на всякакъв вид данни.
С реализацията на предложения проект се цели:
• Засилване на конкурентните предимства на дружеството чрез разработване на ново решение,
позволяващо предлагане на динамични иновативни услуги на местния и международните
пазари на съдържание и анализ на съдържание.
• Ускоряване процеса за създаване на нови тематични продукти и услуги чрез използване на
знание-интензивни инструменти – с висока научна стойност и с висока добавена стойност за
крайните клиенти.
• Засилване на връзката между бизнес и наука, чрез ефективно сътрудничество и партньорство с
научни организации и звена.
Това би осигурило значителна устойчивост и възможност за дългосрочно развитие и
мултипликация на постигнатите резултати. С изпълнението на проекта ще бъдат изпълнени
редица цели на дружеството, като ще бъдат елиминирани ограниченията за изпълнение на
стратегията за растеж и развитие. Чрез предвидените инвестиции ще се постигне повишаване на
иновационния капацитет на кандидата, осигуряването на необходимите условия и човешки и
материални ресурси за разработване на иновативния продукт чрез научно изследователска
дейност; подобряване на пазарните позиции на фирмата чрез създаване на стратегически
партньорства.


Дейности на проекта:
1. Извършване на изследвания, изпитвания, измервания, необходими за разработването на
иновационния продукт (услуга) – за извличане и обработка на информация от текст на естествен
език
2. Придобиване на специализиран софтуер, необходим за разработване на иновационния
продукт (услуга)- допълнително софтуерно приложение за вграждане и интеграция със CRM
системи
3. Създаване и тестване на прототип, свързан с разработването на нов иновативен продукт
(услуга) за извличане и обработка на информация от текст на естествен език
Бенефициент: ДЖЕЙ БОКСЕРС ООД
Партньор: ИНСТИТУТ ПО БИОФИЗИКА И БИОМЕДИЦИНСКО ИНЖЕНЕРСТВО
Обща стойност: 636 000.00 лв., от които 418 285.00 лв. европейско и 73 815.00 лв. национално
съфинансиране.
Начало: 28.05.2018 г.
Край: 28.11.2019 г.

 

—————————————————— www.eufunds.bg ——————————————————

Проект BG16RFOP002-1.005-0001 „Повишаване на иновационната дейност на ДЖЕЙ БОКСЕРС ООД чрез
разработване на нов иновативен продукт (услуга) за извличане и обработка на информация от текст на
естествен език“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана отЕвропейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

——————————————————————————————————-

Джей Боксерс ООД обявява процедура за провеждане на търг за консултантски услуги – Анализ, проектиране на тестове и оказване съдействие при изпълнение на тестовете на продукт за извличане и обработка на информация от текст на естествен език. Информация и документи за търга може да изтеглите от тук.